องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

structureสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสุธี วงศ์งาม

ประธานสภา อบต.เชียงดาว

นายสมหวัง คำมา

รองประธานสภา อบต.เชียงดาว

นายชัย อิธรรมะ

เลขานุการสภา อบต.เชียงดาว

นายเฉลิมพล อินทนิด

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑

นายอาทิตย์ เดชอนุกุล

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑

นายสมหวัง สาระจันทร์

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๒

นายศรีเริญ ปัญญาเริง

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๓

นายจรัล ลาพิงค์

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๓

นางเอื้องดอย อพันลิขิต

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๔

นายกฤษณะพัฒน์ แก้วกำเนิด

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๔

นายปรีชา จักษุ

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๕

นายเม็ฆ เงินตัน

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๕

นายสมพงษ์ แซ่ลี้

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๖

นายบัณฑิต วัฒนะปราชญา

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๘

นายประสาท รักษากิจ

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๘

นายวีระชัย ศรีสมบัติ

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๙

นายสุรพล เลามะ

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๐

นายเอนกลาภ เลาหมี่

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๐

นายพิทักษ์ ศิลาอาสน์

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๑

นางพรรณี ชัยวัง

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๒

นายธีระศักดิ์ กุลกรเจริญโชติ

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๒

นางประกายเนตร์ แก่นจันทร์

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๓

นางจินดา มะโนนันท์

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๔

นางสาววนิดา จุติโรจน์ปกรณ์

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๕

นายสนั่น นวลแสง

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๕

นายถนอม พิศุทธิ์ภัทร

สมาชิกสภา อบต.เชียงดาว หมู่ที่ ๑๖


แชร์ให้เพื่อน: