องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

กิจกรรมจัดประชุม เรื่อง การสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จัดประชุม เรื่อง การสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยการสร้างการรับรู้ การเข้าใจ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์หลักในโครงการฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจ ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

แชร์ให้เพื่อน: