องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่

เลือกหัวข้อย่อย

เอกสารประกอบการทำงบประมาณ 2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 981 KB. 91
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 1.68 MB. 7
3 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 3.85 MB. 7
4 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 1.03 MB. 5
5 มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 104 KB. 11
6 มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 2.78 MB. 6
7 มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.09 MB. 14
8 แบบ-งป.1 19 KB. 14
9 แบบ-งป.2 27 KB. 21
10 แบบ-งป.3 17 KB. 28

แชร์ให้เพื่อน: