องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่

เลือกหัวข้อย่อย

เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณ 2567

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แบบคำของบประมาณรายจ่าย (กรณีโครงการ) เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบ-งป.3) 17 KB. 58
2 แบบคำของบประมาณรายจ่าย เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบ-งป.2) 28 KB. 44
3 แบบสรุปคำของบประมาณตามแผนงาน เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบ-งป.1) 19 KB. 37
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 9076 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.31 MB. 61
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 105 KB. 29
6 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 4.16 MB. 17
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 1.68 MB. 27
8 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.08 MB. 32
9 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 10.81 MB. 59
10 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 21.71 MB. 39
11 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 3.21 MB. 21

แชร์ให้เพื่อน: