องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่

เลือกหัวข้อย่อย

เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณ 2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 105 KB. 51
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 1.68 MB. 26
3 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.22 MB. 72
4 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.08 MB. 237
5 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 6.17 MB. 906
6 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ (สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาค 8.37 MB. 38
7 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 3.95 MB. 25
8 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 104 KB. 44
9 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564) 635 KB. 21
10 แบบสรุปคำของบประมาณตามแผนงาน เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ-งป.1) 19 KB. 51
11 แบบคำของบประมาณรายจ่าย เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ-งป.2) 28 KB. 36
12 แบบคำของบประมาณรายจ่าย (กรณีโครงการ) เพื่อประกอบการพิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ-งป.3) 17 KB. 45

แชร์ให้เพื่อน: