องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

คู่มือสำหรับประชาชน

เลือกหัวข้อย่อย

คู่มือสำหรับประชาชน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 93 KB. 126
2 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 115 KB. 110
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 123 KB. 120
4 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 103 KB. 115
5 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 108 KB. 126
6 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท. 95 KB. 110
7 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 110 KB. 119
8 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21 104 KB. 133
9 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 119 KB. 120
10 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ 124 KB. 120
11 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร 33 108 KB. 137
12 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 137 KB. 114
13 การแจ้งขุดดิน 79 KB. 126
14 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ 120 KB. 115
15 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 105 KB. 103
16 การแจ้งถมดิน 80 KB. 121
17 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตร39ทวิ 83 KB. 116
18 การรับชำระภาษีป้าย 69 KB. 101
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 67 KB. 120
20 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท. 64 KB. 111
21 การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 100 KB. 117
22 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ 176 KB. 46

แชร์ให้เพื่อน: