องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

คู่มือสำหรับประชาชน

เลือกหัวข้อย่อย

คู่มือสำหรับประชาชน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 กระบวนงานและขอบเขตการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 93 KB. 58
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 93 KB. 68
3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 115 KB. 64
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 123 KB. 66
5 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 103 KB. 66
6 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 108 KB. 71
7 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท. 95 KB. 63
8 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 110 KB. 59
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21 104 KB. 78
10 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 119 KB. 70
11 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ 124 KB. 69
12 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร 33 108 KB. 82
13 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 137 KB. 68
14 การแจ้งขุดดิน 79 KB. 80
15 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ 120 KB. 67
16 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 105 KB. 52
17 การแจ้งถมดิน 80 KB. 67
18 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตร39ทวิ 83 KB. 62
19 การรับชำระภาษีป้าย 69 KB. 53
20 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 67 KB. 69
21 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท. 64 KB. 59
22 การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 100 KB. 73
23 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ 176 KB. 12

แชร์ให้เพื่อน: