องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

คู่มือสำหรับประชาชน

เลือกหัวข้อย่อย

คู่มือสำหรับประชาชน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 กระบวนงานและขอบเขตการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 93 KB. 3
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 93 KB. 3
3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 115 KB. 3
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 123 KB. 3
5 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 103 KB. 3
6 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 108 KB. 3
7 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท. 95 KB. 3
8 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 110 KB. 3
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21 104 KB. 4
10 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 119 KB. 3
11 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ 124 KB. 3
12 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร 33 108 KB. 3
13 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 137 KB. 4
14 การแจ้งขุดดิน 79 KB. 3
15 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ 120 KB. 3
16 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 105 KB. 3
17 การแจ้งถมดิน 80 KB. 3
18 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตร39ทวิ 83 KB. 4
19 การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว 137 KB. 3
20 การรับชำระภาษีป้าย 69 KB. 3
21 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 67 KB. 3
22 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท. 64 KB. 3
23 การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 100 KB. 3

แชร์ให้เพื่อน: