องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

คู่มือสำหรับประชาชน

เลือกหัวข้อย่อย

คู่มือสำหรับประชาชน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 กระบวนงานและขอบเขตการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 93 KB. 1
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 93 KB. 1
3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 115 KB. 1
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 123 KB. 1
5 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 103 KB. 1
6 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 108 KB. 1
7 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท. 95 KB. 1
8 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 110 KB. 1
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21 104 KB. 2
10 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 119 KB. 1
11 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ 124 KB. 1
12 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร 33 108 KB. 1
13 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 137 KB. 2
14 การแจ้งขุดดิน 79 KB. 1
15 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ 120 KB. 1
16 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 105 KB. 1
17 การแจ้งถมดิน 80 KB. 1
18 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตร39ทวิ 83 KB. 1
19 การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว 137 KB. 1
20 การรับชำระภาษีป้าย 69 KB. 1
21 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 67 KB. 1
22 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท. 64 KB. 1
23 การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 100 KB. 1

แชร์ให้เพื่อน: