องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายสมบัติ ประธานราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ อบต.

"โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนร่วมใจพัฒนา บริการด้วยความเป็นเลิศ"


พันธกิจ

1. พัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง

2. สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ บนพื้นฐานขององค์ความรู้ ความคิดคิดสร้างสรรค์

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สร้างสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน

7. พัฒนาการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมภิบาล และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

1.มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

2.ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4.อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมของอันดีของตำบล

5.ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกระดับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่

6.ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ และแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

7. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์


แชร์ให้เพื่อน: