องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

หัวหน้าส่วนราชการ

นายชัย อิธรรมะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นางสาวอรดาวัลย์ วิเทศ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางอรุณี เปราะนาค

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.อ.ราชันย์ แสงสว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรดาวัลย์ วิเทศ

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


แชร์ให้เพื่อน: