องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

หัวหน้าส่วนราชการ

นายชัย อิธรรมะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว 086-1842521

อบต.เชียงดาว ไม่มีกรอบอัตรากำลัง (ใช้ตรวจ ITA เท่านั้น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นางสาวอรดาวัลย์ วิเทศ

หัวหน้าสำนักปลัด
062-2928935

นางบุณฑริกา รัตนะ

ผู้อำนวยการกองคลัง
085-1445619

นายสอาด พากเพียร

ผู้อำนวยการกองช่าง
081-9511532

นางสาวฟ้ารุ่ง ภักดี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 089-2619982


แชร์ให้เพื่อน: