องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

เอกสารประชาสัมพันธ์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ด้านการบริหารงานบุคคล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ด้านการบริหารงานบุคคล

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 คำสั่งฯ เรื่องแต่งตั้งให้รองนายกฯรักษาราชการแทนและมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนนายกฯ 686 KB. 12
2 คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดฯ 196 KB. 3
3 คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 601 KB. 5
4 คำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังฯ 484 KB. 5
5 คำสั่งฯ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด 4.36 MB. 5
6 คำสั่งฯ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด 4.36 MB. 3
7 คำสั่งฯ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่กองคลัง 2.47 MB. 7
8 คำสั่งฯ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่กองช่าง 4.02 MB. 6
9 คำสั่งฯ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่กองการศึกษาฯ 7.21 MB. 5
10 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว 481 KB. 3
11 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว 536 KB. 6

แชร์ให้เพื่อน: