องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

  • วันที่ 12 มี.ค. 2563
  • อ่าน 85 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้มีการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว และประชาชน ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ และนำบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนได้ โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณจากเงินสะสม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: