องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ (Welcome to Chiang Dao Subdistrict Administrative Organization)
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564

  • วันที่ 1 เม.ย. 2564
  • อ่าน 60 ครั้ง

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายนิวัตร จำปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ได้กล่าวเปิดโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น นำมาสู่การปรับเปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม สร้างจิตสำนึกให้ยึดหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวม

ในการปฏิบัติราชการ ให้แก่ราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง รวมทั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว และเพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน และประเทศชาติตามนโยบายแห่งรัฐต่อไป

โดยได้รับเกียรติจาก คุณชิดชนก ชุมพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ เขต 5 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: