องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ยินดีต้อนรับ
 ข้อมูล อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

นายนิวัตร จำปี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว

msgสายตรงนายก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เลือกหัวข้อย่อย

โครงการฝึกอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ริมดอยรีสอร์ท ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียติจาก นายชิตชนก ชุมพล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เป็นวิทยากรในเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ซึ่งโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจประกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนให้เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

แชร์ให้เพื่อน: